Strona ta jest poświęcona ważnym ważnym informacjom historycznym badań naukowych w nauce w czasie pandemii 

Zawiera zarządzenia, procedury i informacje związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Rok szkolny 2020/21

Rok szkolny 2019/2020

Środki ostrożności podczas egzaminu ósmoklasisty

 1. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic nie może wejść z uczniem na teren szkoły w czasie egzaminu, za wyjątkiem sytuacji kiedy zdający wymaga pomocy.
 4. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmienniczych , linijki, cyrkla itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę wody.
 7. Szkoła w dniu egzaminu nie zapewnia posiłku. Posiłek między przerwami w egzaminie jest konsumowany przez zdających we własnym zakresie.
 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos. Dezynfekują ręce.
 2. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających.
 3. Zdający ma obowiązek zakrycia ponownego ust i nosa w czasie pisania egzaminu kiedy: podchodzi do niego nauczyciel aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, oraz kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.
 4. Zdający którzy ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczek, zastępują je przyłbicą, lub mogą pisać egzamin w innej sali. Fakt, iż uczeń nie może nosić maseczki z uwagi na problemy zdrowotne powinien być zgłoszony dyrektorowi szkoły do 29 maja 2020r.
 5. W przerwie egzaminacyjnej uczniowie nie tworzą grup, nie dzielą się ze sobą wrażeniami, przebywają w odległości co najmniej 1,5 m od siebie. Proponuje się spędzenie czasu na holu szkolnym lub w stołówce, spożywając  przez siebie przyniesiony posiłek siedząc w odległościach od siebie co najmniej 1,5m.

Procedura przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19 obowiżująca w Szkole Podstawowej w Suchaniu 

W załączniku prezentujemy całą procedurę, jaka obowiązuje w Szkole Podstawowej w Suchaniu w związku z możliwością organizowania zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klas VIII od 18 maja 2020

Konsultacje, zajęcia, godziny otwarcia biblioteki szkolnej 

W załacznikach prezentujemy grafiki zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas VIII , klas IV-VII, zajęć rewalidacyjnych oraz klas IV-VII

 

Zarządzenie Nr 7

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu

z dnia 18.05.2020

w sprawie zmiany funkcjonowania szkół i w systemie pracy nauczycieli wynikaj,ące ze zmiany organizacji szkół od 18 maja 2020 

Zarządzenie Nr 5

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu 

z dnia 06.05 2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym przy szkole odstawowej w Suchaniu w związku z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVI-19

Zarządzenie Nr 6

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu

z dnia 07.05.2020

w związku ze zmianą dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych