Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu, ul. Kardynała Augusta Hlonda 1, 73-132 Suchań. Z Administratorem można skontaktować się listownie lub na adres e-mail: spsu@post.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Grenda, tel. 607 599 313, e-mail: sklepluxpc@gmail.com.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług […], żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki, wykonywania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 i 949) takich, jak: prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, bazy danych systemu informacji oświatowej oraz systemu teleinformatycznego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz. U. 2017 poz. 1646);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;
 • art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP. 

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej
w szkole.

5. Odbiorcami danych osobowych uczniów i rodziców są upoważnieni pracownicy Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, OKE, Sąd Rodzinny, Wydział Oświaty), a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67). Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 

8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.

10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 531 03 01, e-mail; kancelaria@uodo.gov.pl w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

11. Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:

 • wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),
 • numeru PESEL rodziców (w celu uzyskania bezpłatnego dostępu do systemu e-Dziennik),
 • dotyczących zatrudnienia (w przypadku zapisania dziecka do świetlicy).
 • Podanie pozostałych danych osobowych ucznia i rodziców jest obligatoryjne w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jakim jest wymóg ustawowy wskazany w aktach prawnych (pkt. 3b). Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

 

12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

    im. Janusza Kusocińskiego 

w Suchaniu 

        mgr Małgorzata Konopka

RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

Nowe przepisy obowiązują od 25.05.2018 r.  

 

 

Nowe przepisy  zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych.

W związku z realizacją art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r. L 119, s. 1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art.6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług […], żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia;(...). 

.

Klauzula informacyjna w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu informuje, iż na terenie szkoły stosowany jest monitoring wizyjny, który został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, pracowników i innych osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia.
 2. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem nad terenem i obiektem szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.
 3. Monitorowany obiekt jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów).