RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

Nowe przepisy obowiązują od 25.05.2018 r.

 

 

Nowe przepisy  zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych.

W związku z realizacją art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r. L 119, s. 1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art.6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług […], żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia;(...)

.

Klauzula informacyjna w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu informuje, iż na terenie szkoły stosowany jest monitoring wizyjny, który został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, pracowników i innych osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia.
  2. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem nad terenem i obiektem szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.
  3. Monitorowany obiekt jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów).